Regulamin

DZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE

 1. ARMATOR – Armatorem jest NTMX TOMASZ RAMUTKOWSKI, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 12, 84-230 Rumia, o numerze NIP 5882273799. Przez Armatora rozumie się Armatora we własnej osobie oraz każdego Sternika i członka Załogi, działającego w jego imieniu oraz pracującego na jednostce w dniu wypłynięcia.  
 2. ORGANIZATOR NURKOWANIA – Organizatorem nurkowania jest osoba fizyczna lub prawna, zgłaszająca Armatorowi uczestników nurkowań odbywających się podczas wypłynięcia.
 3. UCZESTNIK – Uczestnik wypłynięcia to każda osoba, biorąca udział w wypłynięciu. Uczestnikami mogą być wszystkie osoby powyżej 10 roku życia. Osoby, które w dniu wypłynięcia nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w rejsie tylko pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innych pełnoletnich osób, które posiadają pisemną zgodę na opiekę nad osobą nieletnią. Zgoda musi być podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. WYPŁYNIĘCIE – wyjście w morze w celu nurkowym, wędkarskim lub turystycznym. W Regulaminie termin może być używany zamiennie z pojęciem Rejs, przy czym oba terminy są tożsame. 
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Wypłynięć organizowanych przez Armatora.

DZIAŁ 2: REGULAMIN WYPŁYNIĘĆ

 1. Uczestnik wypłynięcia ma obowiązek stawić się gotowym do wyjścia w morze w wyznaczonym miejscu i czasie. 
 2. Uczestnik lub Organizator jest zobowiązany dokonać opłaty za wypłynięcie przed rozpoczęciem rejsu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania poleceń Armatora.
 4. Uczestnik podczas wypłynięcia zobowiązuje się do stosowania zakazu:
  • picia napojów alkoholowych;
  • używania środków odurzających;
  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektrycznych.
 1. Uczestnik biorąc udział w wypłynięciu potwierdza tym samym, że stan jego zdrowia umożliwia mu wzięcie w nim udziału, bez potrzeby pisemnego potwierdzenia tego faktu. W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego wzięcie udziału w wypłynięciu, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Armatorowi i zaniechać wypłynięcia. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż potrafi pływać. Oświadczenie Uczestnika jest dorozumiane, tzn. że Uczestnik samym wzięciem udziału w wypłynięciu potwierdza ten fakt, bez potrzeby przedłożenia pisemnego oświadczenia. 
 3. W przypadku braku umiejętności pływania Uczestnik wypłynięcia zobowiązany jest do noszenia kamizelki asekuracyjnej podczas przebywania na jachcie, a jednocześnie wiąże się to z zakazem wchodzenia z jachtu do wody.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić aktualny dokument tożsamości Armatorowi, w celu dokonania wpisu na listę uczestników wypłynięcia.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na jachcie, które powstały z jego winy.
 6. Armator zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia obowiązujące w kraju, pod którego banderą jest jacht, na którym odbywa się dane wypłynięcie.
 7. Armator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę trasy wypłynięcia, czy inne niedogodności, wynikające z przyczyn od siebie niezależnych (np. działanie siły wyższej, złe warunki meteorologiczne, itp.)
 8. Armator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, zniszczone czy skradzione w czasie wypłynięcia rzeczy osobiste Uczestnika.
 9. O ile Uczestnik rejsu tego nie zastrzeże, robione przez Armatora zdjęcia w trakcie rejsu, w tym jego wizerunku, będą mogły być umieszczane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjno – informacyjnych.

DZIAŁ 3: NURKOWANIA

 1. Wszystkie nurkowania, które odbywają się z pokładu m/y POGROMCA lub innych jednostek wykorzystywanych przez Armatora muszą odbywać się zgodnie z uprawnieniami Uczestnika.
 2. Uczestnik lub Organizator nurkowania bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonywanym nurkowaniem, w związku z czym zobowiązuje się nie występować z żadnymi roszczeniami wobec Armatora z tytułu szkód i wypadków powstałych podczas nurkowań.
 3. Pełną odpowiedzialność za grupę podczas wykonywania nurkowań ponosi Organizator nurkowania. Jeśli Uczestnicy nurkowania dołączają niezależnie, to odpowiedzialność podczas wykonywania nurkowań spoczywa na nich samych. 
 4. Maksymalny czas nurkowania to 70 minut wraz z dekompresją.
 5. Nurkowania dłuższe niż 70 minut muszą być uzgodnione z Organizatorem nurkowania i Armatorem.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyciągania czegokolwiek z wraków statków.
 7. W przypadku nie stosowania się do zaleceń Armatora, może on podjąć decyzję o przerwaniu wypłynięcia i powrocie do portu macierzystego – bez prawa zwrotu Organizatorowi czy Uczestnikowi opłat za rejs.

DZIAŁ 4: OBOWIĄZKI ORGANIZATORA NURKOWAŃ

Organizator nurkowań powinien:

 1. Dopilnować wypełnienia dokumentacji przez wszystkich nurkujących, a w szczególności wypełnienia listy uczestników wypłynięcia, ze szczególnym naciskiem na wypełnienie stopni nurkowych i numerów licencji. 
 2. Przeprowadzić omówienie zasad panujących na pokładzie jachtu i w trakcie nurkowań.
 3. Wyznaczyć kolejność wejścia do wody. Wyżej wyznaczoną kolejność należy przekazać Armatorowi.
 4. Omówić techniki wchodzenia do wody – sygnały, znaki oraz zasady dotyczące owych technik.
 5. Omówić techniki wychodzenia z wody – sygnały, znaki oraz zasady dotyczące owych technik.
 6. Zwrócić uwagę nurkującym na bezwzględny zakaz przepływania bezpośrednio pod jachtem i w okolicy śrub napędowych silników.
 7. Sprawdzić posiadanie przez osoby nurkujące, czy posiadają boję dekompresyjną oraz omówić absolutny nakaz jej użycia w sytuacji wynurzania bez kontaktu z opustówką.
 8. Każdorazowo uzgadniać z Armatorem nurkowania dłuższe niż 70 minut.
 9. Dopilnować, aby wszystkie osoby nurkujące nurkowały zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 10. Jeżeli w wypłynięciu biorą udział osoby niezależne, to traktowane są one jako Organizatorzy i muszą się stosować do powyższych wytycznych.

DZIAŁ 5: PŁATNOŚCI  ZA REJSY

 1. W cenie wypłynięcia zawarte jest: miejsce na jachcie, opłaty portowe oraz paliwo do jachtu. Opłata za rejs nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce wypłynięcia. 
 2. Organizator nurkowania zobowiązuje się do uiszczenia:
  • Wpłaty w wysokości połowy kwoty za wypłynięcie, dzień lub weekend nurkowy, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, dokonując wpłaty na konto – w przypadku czarteru całego jachtu z załogą na jedno wypłynięcie, cały dzień lub weekend nurkowy, przy czym za wpłatę uznaje się moment wpływu środków na konto Armatora.
  • Wpłaty pozostałej kwoty na 7 dni przed rozpoczęciem rejsu lub w dniu rozpoczęcia rejsu przed wyjściem w morze, jednakże termin i forma płatności powinna być uprzednio ustalona z Armatorem – w przypadku czarteru całego jachtu z załogą na jedno wypłynięcie, cały dzień lub weekend nurkowy, przy czym za wpłatę uznaje się moment wpływu środków na konto Armatora.
 1. Organizator może dokonać płatności za czarter jachtu jednorazowo w terminie I Wpłaty określonej w pkt. 3, lit. a) lub jeśli termin wypłynięcia jest krótszy niż 7 dni, zgodnie z pkt. 3, lit b).
 2. Dokonanie powyższych wpłat, jest potwierdzeniem zawarcia umowy na uczestnictwo w rejsie zorganizowanym przez Armatora. Uczestnik bądź Organizator uiszczając opłatę na konto Armatora potwierdza jednocześnie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki wypłynięcia oraz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku rezerwacji tylko części miejsc na łodzi przez Organizatora, Armator może udostępnić wolne miejsca innym Uczestnikom zainteresowanym wypłynięciem na dany wrak. Nie skutkuje to zmianą kosztów wypłynięcia wobec Organizatora.
 4. Wpłat należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski 85 1050 1764 1000 0097 1647 2908

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę (jeśli występuje), imię i nazwisko organizatora, datę oraz miejsce wypłynięcia.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie maila z potwierdzeniem dokonania opłaty za rezerwację.

 1. Za usługę wystawiana jest faktura VAT, a w przypadku osoby fizycznej paragon fiskalny.
 2. Organizator ma prawo do rezygnacji z wypłynięcia bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w rejsie, która przejmie obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
 3. Jeżeli wypłynięcie nie odbywa się z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od Armatora, ani od Organizatora, strony ustalają nowy termin wypłynięcia. Może ono nastąpić w każdym czasie, jednak nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty pierwotnego wypłynięcia. Ciężar ustalenia nowego terminu leży po stronie Organizatora, a przekroczenie powyższego 3 miesięcznego okresu skutkuje utratą możliwości wykonania tego nurkowania, bez uzyskania zwrotu kosztów. 
 4. W przypadku rezygnacji Organizatora z wypłynięcia, z przyczyn niezależnych od Armatora, ten dokonuje następujących potrąceń z dokonanych wpłat:
  • w terminie od 7 do 14 dni przed datą wypłynięcia – opłatę stanowiącą 20% całkowitej kwoty za wypłynięcie, dzień nurkowy lub weekend;
  • w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wypłynięcia – opłatę stanowiącą 50% całkowitej kwoty za wypłynięcie, dzień nurkowy lub weekend;
  • w dniu wypłynięcia – opłatę stanowiącą 100% całkowitej kwoty za wypłynięcie, dzień nurkowy lub weekend.
 5. W przypadku rezygnacji z wypłynięcia przez pojedynczego Uczestnika, z przyczyn niezależnych od Armatora, ten dokonuje następujących potrąceń z dokonanych wpłat:
  • w terminie 24h  przed wypłynięciem – opłatę stanowiącą 50% całkowitej kwoty za wypłynięcie, dzień nurkowy lub weekend;
  • w dniu wypłynięcia – opłatę stanowiącą 100% całkowitej kwoty za wypłynięcie, dzień nurkowy lub weekend.
 1. W sytuacji kiedy opłata za wypłynięcie powinna być uiszczona gotówką, przez Uczestnika lub Organizatora, a ten z przyczyn niezależnych od Armatora zrezygnował z wypłynięcia, Armator przekaże Uczestnikowi lub Organizatorowi numer rachunku bankowego do przelewu wymaganej kwoty.
 2. Wszelkie zwroty środków przez Armatora, dokonane będą w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy, na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 3. Od zwracanych kwot nie obowiązują odsetki.
 4. Armator ma prawo do rozwiązania umowy czarteru jachtu z Organizatorem, w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.
 5. Armator może udzielić Organizatorowi rabatu za czarter jachtu. Rabaty na czarter jachtu ustalane są indywidualnie.

DZIAŁ 6: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba korzystająca z wypłynięć organizowanych przez Armatora, ma obowiązek zapoznania się z powyższym Regulaminem. 
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest jednoznaczne z tym, że każdy Uczestnik lub Organizator, biorący udział w rejsie, potwierdza, że się z nim zapoznał oraz akceptuje jego postanowienia. Nie wymaga się tym samym pisemnego podpisu Uczestnika lub Organizatora pod papierową formą niniejszego Regulaminu. 
 3. Za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestnika, w wyniku niestosowania się do postanowień Regulaminu, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 4. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

WWW.WRECKBUSTERS.PL